Strategia

Kun yksi toipuu, monen elämä helpottuu.

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n strategia

FinFami Keski-Suomi on alueellinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvointia ja pärjäämistä silloin, kun lähipiirissä ilmenee mielenterveyden haasteita tai psyykkisiä sairauksia. Toiminnan tunnuslause on ”Kun yksi toipuu, monen elämä helpottuu”. Se kuvaa järjestön tärkeintä tavoitetta.

Strategia suuntaa järjestön toimintaa ja kehittämistä vuosina 2022–2025. Se pohjautuu Mielenterveysomaisten Keskusliitto – FinFamin omaisjärjestötyön strategiaan, joka antaa FinFami-järjestöjen toiminnalle yhteisen suunnan niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin.

Finfami Keski-suomen strategiset tavoitteet

Tavoite 1: mielenterveysomaiset saavat tukea

Järjestön toiminta on monipuolista ja tavoittaa laajasti Keski-Suomen alueella mielenterveysomaisia. Strategiakaudella etsitään keinoja laajentaa mielenterveysomaisten osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestössä kehitetään uusia toimintoja sekä hyödynnetään ja kokeillaan esimerkiksi luontolähtöisiä ja luovia menetelmiä. Tavoitteena on kehittää erilaisia polkuja, joiden kautta mielenterveysomainen voi ohjautua mukaan järjestön toimintaan ja saada tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Vapaaehtoisille kehitetään uudenlaisia ja kiinnostavia tapoja olla mukana toiminnassa.

Tavoite 2: Järjestö  tunnetaan

Järjestö tunnetaan mielenterveysomaisten ja vapaaehtoisten parissa Keski-Suomen alueella. Lisäksi mielenterveysalan ammattilaisten, opiskelijoiden ja verkostojen keskuudessa huomioidaan mielenterveysomaiset ja järjestön heille tarjoamat toiminnat. Vakiintuneiden mielenterveysalan yhteistyösuhteiden lisäksi edistetään mielenterveysomaisten tukemista neuvoloissa, oppilashuollossa, sosiaalityössä, nuorten palveluissa, päihde- ja väkivaltatyössä sekä rikosseuraamuslaitoksella.

Tavoite 3: Järjestö  vaikuttaa

Järjestö valvoo mielenterveysomaisten etuja sekä vaikuttaa omaisten hyvinvointiin, asemaan ja olosuhteisiin. Ammattilaisille ja opiskelijoille jaetaan tietoa mielenterveysomaisista. Tavoitteena on edistää siirtymistä yksilökeskeisestä hoitomallista omais- ja perhelähtöisiin palveluihin ja mielenterveysomaisten huomioimiseen palvelujärjestelmässä.  Järjestön vaikuttamistyössä korostetaan positiivista mielenterveyttä, toipumisorientaatiota ja avoimen dialogin hoitomallia.

FinFami Keski-Suomen menestystekijät

Menestystekijät vievät kohti järjestön päämäärää ja tavoitteita. Ne pohjautuvat järjestömme arvoihin ja kulttuuriin sekä muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla vastaamme nykytilan ja tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin.

Omaisten kohtaaminen

Järjestön toiminta perustuu jokaisen mielenterveysomaisen kohtaamiseen ihmisenä, jonka tilanne on ainutlaatuinen ja merkityksellinen. Kohtaamiset toteutuvat henkilökohtaisissa tapaamisissa, vertaistukiryhmissä, tiedollisissa tapahtumissa, koulutuksissa ja virkistystoiminnassa. Kohtaamisten myötä omaiset voivat kokea järjestön toiminnan omakseen.

Aktiivinen verkostotyö

Järjestö verkostoituu aktiivisesti ja on pidetty yhteistyökumppani. Yhteistyössä verkostojen kanssa toiminta on monipuolista, tunnettavuus laajaa ja vaikuttaminen tehokasta. Verkostoyhteistyöllä vaikutetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen huomioimiseen ja näkyvyyteen hyvinvointialueella, jotta mielenterveysomaisten asema paranee ja palvelujärjestelmä huomioi heidän tarpeensa paremmin.

Monipuolinen viestintä

Järjestö hyödyntää erilaisia viestinnän kanavia ja saa positiivista näkyvyyttä. Viestinnän kautta mielenterveysomaisten asiat saadaan esille, vaikutetaan mielenterveystyöhön, yleiseen mielipiteeseen sekä tehdään järjestön toimintaa tunnetuksi.

Finfami Keski-suomen arvot

lämpö

Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia ja voimaannutamme mielenterveysomaisia. Painotamme voimavaroja, toivoa ja positiivista mielenterveyttä.

luottamus

Rakennamme luottamussuhteita sekä järjestön perustoiminnassa mielenterveysomaisten kanssa että yhteistyöverkostoissa ja yhteiskunnan palveluissa. Olemme hyviä kumppaneita.

uskallus

Olemme luovia ja innovatiivisia. Kehitämme toimintaa ja tuomme rohkeasti esille mielenterveysomaisten näkökulmia. Tuemme myös avoimuutta mielenterveysasioissa.

Ota yhteyttä

Hanna Jylhä-Natri
Hanna Jylhä-Natri

Toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest