Toimintasuunnitelma 2022

Toiminnan, viestinnän ja yhteistyön vuosi 2022

Toimintasuunnitelma 2022

1. Yleistä

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on mielenterveysomaisten alueellinen yhdistys. Mielenterveysomaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on huolissaan läheisensä mielenterveydestä sekä omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.  Yhdistyksen tarkoituksena on järjestölähtöisesti tukea mielenterveyskuntoutujien – ja potilaiden omaisia ja läheisiä sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Tukityötä toteutetaan vertaistuen, tiedon ja virkistyksen avulla. Yhdistys toimii myös mielenterveysomaisten edunvalvojana ja työskentelee yleisesti mielenterveysasioiden edistämiseksi. Tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten tunnistamista, huomioon ottamista ja tukemista sekä vähentää ennakkoluuloja ja ehkäistä omaisten psyykkistä sairastumista. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten, vertaistukitoimijoiden/kokemusasiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhdistys on perustettu vuonna 1993.

Taulukko 1. Toiminta-alueen tunnuslukuja
Kunnat, Keski-Suomi (2021) 22
Asukasluku, Keski-Suomi (vuoden 2020 lopussa) 274 871

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000

18 vuotta täyttänyttä (v. 2020 Keski-Suomessa)

519
Arvio mielenterveysomaisten määrästä toiminta-alueella >70 000

Lähde: Keski-Suomen liitto ja THL Tietoikkuna

 

2. Toiminnan painopisteet 2022

Edellinen strategia on päättynyt vuoteen 2019 ja toiminnanjohtajamuutoksista johtuen uutta strategiaa ei tällä hetkellä ole. Vuoden 2022 tavoitteena on jatkaa strategiatyöskentelyä jäsen- ja sidosryhmäkyselyjen tekemisellä. Samaan aikaan keskitytään yhdistyksen perustoiminnan kirkastamiseen ja toteuttamiseen sekä sen näkyväksi tekemiseen. Painopisteenä on ryhmätoimintojen, osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön kehittäminen maakunnallisesti. Toimintaa halutaan laajentaa niin, että se tavoittaisi mielenterveysomaisia mahdollisimman laajasti. Erityistä huomiota kiinnitetään monipuoliseen viestintään ja verkostoyhteistyöhön. Yhdistykselle tehdään viestintäsuunnitelma ja viestinnän käsikirja sekä sosiaalisen median vuosikello. Verkostoyhteistyön kautta pyritään vahvistamaan yhdistyksen edunvalvontatehtävää.

Tavoitetila:

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on maakunnallisesti tunnettu toimija, haluttu yhteistyökumppani sekä vaikuttava mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistäjä ja edunvalvoja.

2.1 Perustoiminnan kehittäminen

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminta ja ryhmät ovat vuonna 2022 monipuolisia, ne tavoittavat laajasti mielenterveysomaisia ja niistä osa toteutetaan yhteistyössä uusien kumppaneiden kanssa.

Omaisneuvontaa jatketaan kasvokkain, puhelimitse sekä verkkovälitteisesti, ja sen kautta tavoitellaan 100 omaisen kohtaamista. Vakiintuneiden ja päättyvien ryhmien rinnalle käynnistetään tarpeiden ja resurssien mukaan uutta ryhmätoimintaa koronatilanne huomioiden. Tapahtumia ja ryhmätoimintoja pyritään käynnistämään myös muualla maakunnassa. Ryhmät voivat olla sekä toiminnallisia että keskustelevia, ja vertaistuella on aina keskeinen merkitys. Toimintojen ja ryhmien kokonaismäärään tavoitellaan kasvua, samoin osallistujamääriin. Tavoitteena on, että yhdistys on toteuttamassa 20 eriaiheista vertaistuellista ryhmää, joissa kohdataan kaikkiaan 100 osallistujaa. Lisäksi yhdistys järjestää vuoden aikana koulutuksia, tiedollisia iltoja, virkistyspäiviä ja tapahtumia, kuten MTEA- ja Prospect-koulutuksia, Ilonan päivän 9.10. tapahtuman ja jäsenistön joulujuhlan. Maailman mielenterveyspäivän perinteinen tapahtuma järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa 10.10. Yhteensä näitä toimintoja tavoitellaan järjestettävän kaikkiaan 30, joihin osallistujia olisi 220. Toimintaa kehitetään myös rakenteellisesti: toiminnoista tehdään selkeät kuvaukset ja prosessit aukikirjoitetaan. Jokaisella ryhmällä tulee olla tiedossa kohderyhmä, tarve, tarkoitus, käytännön toteutus ja vastuutahot. Myös yhdistyksen tarjoamien koulutusten ja luentojen sisällöt on määritelty ja materiaalit niihin tehty vuoden 2022 aikana. Lisäksi toiminnan seurantaa ja arviointia parannetaan. Tavoitteena on, että toimintaan osallistuneista yli 80 % kokee saaneensa apua toiminnasta.

Taulukko 2. Toiminnalle asetettuja määrällisiä tavoitteita
Indikaattori/vuosi Tavoite 2022 Muutos
Henkilöjäsenet 250 +10 % (2021)
Omaistoimintaan osallistujia 420 +20 % (2020)
Ryhmät, tapahtumat, tiedolliset illat 50 +200 % (2020)

 

2.2 Näkyvyyden ja tunnettavuuden kasvattaminen

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n tunnetaan vuonna 2022 laajasti niin mielenterveysalan ammattilaisten, opiskelijoiden, verkostojen kuin mielenterveysomaisten piirissä Keski-Suomessa. Tätä varten yhdistykselle tehdään viestintäsuunnitelma, viestinnän käsikirja ja sosiaalisen median vuosikello sekä toteutetaan mediaseurantaa. Vuonna 2022 panostetaan tiedottamiseen ja markkinointiin. Yhdistyksen uudistuneiden kotisivujen kehittämistä jatketaan ja lisätään verkkopalveluiden mahdollisuuksia. Aktiivisen sosiaalisen median kanavien hyödyntämisen lisäksi julkaistaan toimintakalenteria, sähköistä uutis- ja verkostokirjettä sekä mielipidekirjoituksia ja mediatiedotteita. Lisäksi tuotetaan uudenlaisia paino- ja markkinointimateriaaleja, kuten julisteita, tarroja ja yhdistyksen mainoskäyntikortteja sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia tuotteita (nenäliinat, purukumit, karkkiaskit).

Taulukko 3. Näkyvyydelle asetettuja määrällisiä tavoitteita
Indikaattori/vuosi Tavoite 2022 Muutos (31.8.2021)
Käynnit kotisivuilla 5 000
Seuraajat Facebookissa 280 +20 %
Seuraajat Instagramissa 450 +21 %
Uutis-/verkostokirjeen tilaajat 100
Mielipidekirjoitukset ja mediatiedotteet 5

 

2.3 Yhteistyöverkostot ja vaikuttaminen

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on vuonna 2022 aktiivinen verkostoituja ja vaikuttaja. Näkyvyyden kasvattaminen tuottaa uusia kontakteja ja yhteistyöverkostoja. Mielenterveysomaiset mainitaan hyvinvointialueen valmisteluissa ja vaikuttamistyötä tehdään myös Twitterissä ja LinkedInissa. Vuoden 2022 aikana ollaan mukana 10 uudessa verkostossa ja solmitaan vähintään kolme uutta yhteistyösopimusta. Nämä voivat liittyä mielenterveyden kanssa yhdistyviin ilmiöihin, kuten päihteisiin ja riippuvuuksiin, väkivaltaan ja turvallisuuteen sekä mm. sosiaalityöhön. Maakunnassa toteutettavien yhteisten tapahtumien ja uusien vertaisryhmien järjestämisen lisäksi tehdään yhteisiä lausuntoja/kannanottoja sekä toteutetaan yhteisiä kampanjoita joko maakunnallisesti tai valtakunnallisesti mielenterveysomaisten huomioimiseksi palvelujärjestelmässä. Hyödynnetään myös FinFamin keskusliiton ja muiden alueyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Oppilaitosyhteistyön kautta päästään kouluttamaan tulevia mielenterveysalan ammattilaisia Jyväskylän korkeakouluissa ja ammatillisissa koulutuksissa. Yhdistys tarjoaa opiskelijoille mielekkään harjoittelupaikan sekä mahdollisuuksia kurssitöiden ja tutkimusten tekemiseen. Ammattilaisille tarjotaan yhteistyötapaamisia, infotilaisuuksia ja koulutuksia mielenterveysomaisten huomioimisesta ja yhdistyksen toiminnasta. Verkostojen ja oppilaitosyhteistyön kautta tavoitetaan 350 opiskelijaa ja ammattilaista.

Taulukko 4. Verkosto- ja vaikuttamistyölle asetettuja määrällisiä tavoitteita
Indikaattori/vuosi Tavoite 2022 Muutos (2020)
Verkostojen lukumäärä 20 +100 %
Yhteistyösopimukset 6 +100 %
Yhteiset tapahtumat, ryhmät, lausunnot 10 +100 %
Tavoitetut opiskelijat ja ammattilaiset 350 +-0 %
Seuraajat Twitterissä 500 +25 %
Seuraajat LinkedInissa 220 +22 %

 

Ota yhteyttä

Hanna Jylhä-Natri
Hanna Jylhä-Natri

Toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest