Yhdistyksen säännöt

Poikkeus vahvistaa säännön – tai sitten yhdistyksen vuosikokous. 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden omaisia ja läheisiä ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
 1. tarjoaa vertaistukitoimintaa;
 2. järjestää pientyhmä. ja muuta ryhmätoimintaa;
 3. tarjoaa palveluohjausta ja edunvalvontaa;
 4. järjestää kurssi- ja koulutustoimintaa;
 5. harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa;
 6. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja;
 7. toimii osana mielenterveystyötä ja sen kehittämistä yhteistyössä muiden järjestötahojen ja julkisten toimijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa tilavuokrausta sekä suorittaa varanhankintaa järjestämällä keräyksiä, yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen toimintaan osallisille, eikä toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN JA JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpouinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti esittänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai jos hän ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja tai jos hän on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden sisällä maksun erääntymisestä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/19) yhdistyksen äänioikeutetuista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettuaan asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat sekä kokouksen aika ja paikka. Jos kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 23 §: n määräykset.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus päättää tällaisen etäosallistumisen toteuttamisesta ja etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista yhdistyksen hallituksen määrittelemillä tavoilla.

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään edellisen vuoden toimintaa koskeva tilinpäätös ja vuosikertomus;
 6. esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden toiminnasta;
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille;
 9. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi;
 6. valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle;
 7. päätetään seuraavan vuoden varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus;
 8. päätetään hallituksen ja sen asettamien toimikuntien jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot;
 9. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
 10. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;
 11. valitaan yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkasta tai yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan;
 12. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Yhdistyksen kokouksissa valitaan edustajat niihin yhteisöihin, jonka jäseninä yhdistys on.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen käsiteltäväksi elokuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa.

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä tulee olla omaisia. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitus valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet tulee erovuoroisiksi vuosittain. Ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa.

10§

Hallituksen tehtävänä on;
 1. noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset;
 2. valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti;
 3. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä yhdistyksen kokouksen hyväksymän päätöksen mukaisesti;
 4. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta;
 5. laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
 6. kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 7. ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot sekä nimetä tarvitsemansa toimikunnat.

 

11§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä tai hallituksen päätöksellä yhdistyksen toimihenkilö yksin.

12§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

13§

Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka lausuntonsa ohella jättää ne kevät- tai syyskokouksen tai ylimääräisen kokouksen ratkaistavaksi. Sääntömuutoksen käsittelystä on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutoksen hyväksytyksi tulemiseen vaaditaan 2/3 enemmistä kokouksessa annetuissa jäsenten äänistä. Muutetut säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14§

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

Ota yhteyttä

Hanna Jylhä-Natri
Hanna Jylhä-Natri

Toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest